TERMS AND CONDITIONS – PLAY IT SAFE

This page was last updated on 23/12/2019: * changed registered seat to Nelson Mandelaplein * changed legal form to BV

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden (de "AV") wordt verstaan onder:


 

1.1 "Greygin" :

Greygin BV, met maatschappelijke zetel te Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0671.574.550.

1.2 "Play it Safe" :

Een educatieve en humoristische game die werknemers helpt om procedures rond veiligheid en preventie aan te leren op een leuke, veilige en effectieve manier.

1.3 "Gebruiker" :

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, hetzij Eindgebruiker, hetzij Bedrijfsmatige Gebruiker, die geregistreerd is/wordt bij Play it Safe, en dus Greygin, en met wie Greygin een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Greygin een aanbieding doet of jegens wie Greygin enige (rechts)handeling verricht.

1.4 "Bedrijfsmatige Gebruiker" :

Een Gebruiker, die een onderneming drijft welke is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel.

1.5 "Eindgebruiker" :

De eindgebruiker van Producten, geregistreerd bij Greygin, al dan niet tevens Gebruiker.

1.6 "Gebruikstermijn" :

Termijn waarvoor de Bestelling wordt aangegaan.

1.7 "Website" :

1.8 "Producten" :

Alle materialen die het onderwerp zijn van een Bestelling, alsmede alle daarmee samenhangende werkzaamheden.

1.9 "Bestellingen" :

Het verzoek van een Gebruiker aan Greygin om het gebruiksrecht op een Product aan te kopen en te gebruiken op de door Greygin aangegeven wijze.

1.10 "Orderbevestiging" :

De overeenkomst tussen de Gebruiker en Greygin komt slechts tot stand nadat de Gebruiker een Bestelling heeft geplaatst, telefonisch, via de Website of via e-mail gericht aan Greygin en Greygin deze Bestelling schriftelijk bevestigt of start met de uitvoering ervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid


 

2.1

De rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Greygin en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de Orderbevestiging; (2) de gebruiksvoorwaarden van Greygin; (3) deze AV; (4) de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht. Greygin wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die Greygin uitdrukkelijk schriftelijk met de Gebruiker overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Gebruiker aanvaardt dat deze AV als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.

Door het gebruik van de Website, het vullen van het digitale winkelmandje op de Website, door het plaatsen van een Bestelling per telefoon en/of via e-mail gericht aan Greygin en/of het sluiten van enige overeenkomst via de Website verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze AV en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Gebruiker is in deze gevallen dan ook gebonden door deze AV en voormelde rechten en verplichtingen.

2.2

Deze AV doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Gebruiker worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

2.3

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze AV of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Greygin en de Gebruiker, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.4

Indien Greygin één of meerdere van de rechten opgesomd in deze AV eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

2.5

Greygin heeft steeds het recht om deze AV te wijzigen. Elke wijziging(en) zal aan de Gebruiker worden gecommuniceerd, waarnaar deze wijziging(en) afdwingbaar zal (zullen) zijn.

Artikel 3. Algemeen


 

3.1

Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst via de Website, of via een ondertekende offerte bezorgd via e-mail..

3.2

De Gebruiker dient het wachtwoord en zijn Play it Safe-profiel voor de Website vertrouwelijk te behandelen en zal dit niet aan derden verstrekken. De Gebruiker zal alle adequate maatregelen treffen ter voorkoming van misbruik van zijn wachtwoord door derden.

3.3

Indien de Gebruiker zich aanmeldt bij het Play it Safe webplatform, houdt dit in dat de Gebruiker de toepasselijkheid van deze AV aanvaardt.

3.4

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze AV ten behoeve van Greygin worden bedongen, worden evenzeer jegens iedere door Greygin ingeschakelde derde bedongen. Deze bepaling kan niet door de Gebruiker worden herroepen.

Artikel 4. Gebruik


 

4.1

Voor het gebruiken van een Product gelden de volgende voorwaarden: a) Gebruiker verkrijgt ten aanzien van het Product een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de Eindgebruiker; b) De door Greygin geleverde Producten blijven eigendom van Greygin of haar toeleverancier(s); c) Het is de Gebruiker van een Product niet toegestaan om:i. kopieerbeveiligingen of systemen ter beperking van gebruik die van toepassing zijn op het Product te reverse engineeren, veranderen of omzeilen, tenzij dit wettelijk is toegestaan;ii. afgeleide werken te maken door het Product te modificeren of kopiëren;iii. het Product tijdelijk of permanent af te staan voor gebruik door anderen dan de Eindgebruiker;iv. het Product voor andere doeleinden te gebruiken dan voor eigen gebruik, hieronder in ieder geval begrepen voor ondersteuning bij het lees/leerproces van de Eindgebruiker.

4.2

De Gebruiker is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van het Product te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig Gebruiker mag worden verwacht.

Artikel 5. Offerte, order – totstandkoming online aankoop


 

5.1

Elk aanbod op de Website is slechts informatief. Greygin mag de aanbiedingen op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden Greygin niet. Ondanks het feit dat inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Greygin is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Greygin is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

5.2

Offertes en aanbiedingen van Greygin zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een Bestelling door de Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte en/of aanbod is slechts geldig voor de specifieke Bestelling waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende (zelfs gelijkaardige) Bestellingen.

5.3

Een Bestelling komt slechts tot stand na de Orderbevestiging. Greygin is gerechtigd om Bestellingen te weigeren, danwel bepaalde voorwaarden aan het plaatsen van Bestellingen te verbinden.

5.4

Ingeval een Bestelling door of lastens een Gebruiker, die niet als een consument kan worden beschouwd, wordt geannuleerd, is deze Gebruiker gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Greygin om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. De Gebruiker-consument is slechts gehouden tot betaling van voormelde schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd, indien hij de Bestelling annuleert met betrekking tot een Product waarvoor het herroepingsrecht niet geldt.

Artikel 6. Prijs en betaling


 

6.1

De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de Producten zoals zij woordelijk omschreven zijn.

6.2

Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn exclusief btw, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.3

Greygin behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de Bestellingen gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de Bestelling werd aanvaard. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Greygin worden rechtgezet.

6.4

Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen of verzekeringspremies (louter exemplatieve opsomming), die optreden tussen de Orderbevestiging en de levering van de Bestelling kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de Gebruiker-consument evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door Greygin.

Artikel 7. Facturatie en betaling


 

7.1

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, dient de Gebruiker de facturen steeds integraal vooraf te betalen en draagt hij alle eventuele kosten die aan deze betaling verbonden zijn. De Producten blijven eigendom van Greygin tot op het moment van betaling van de factuur.

7.2

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar conform de door de Website aangeboden betalingswijzen.

7.3

De Gebruiker moet zijn klachten met betrekking tot facturen, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van acht (8) werkdagen na factuurdatum aan Greygin melden via het volgend e-mailadres complaints@playitsafe.eu. Deze klachten ontslaan de Gebruiker niet van zijn betalingsverplichting.

7.4

Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (2) is de Bedrijfsmatige Gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) per factuur; (3) is de Gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (4) worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Greygin op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar; en (5) heeft Greygin het recht  (de uitvoering van) de betreffende Bestelling op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Greygin redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Gebruiker verliest.

7.5

Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding, (3) intresten; (4) hoofdsommen.

7.6

De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Greygin geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de betreffende factuur.

7.7

Door het plaatsen van een Bestelling verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Greygin, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

Artikel 8. Aflevering en risico-overgang


 

8.1

Behoudens andersluidende overeenkomst, worden de aangekochte Producten pas geleverd nadat Greygin de betaling ontvangen heeft.

8.2

Greygin streeft ernaar de aangekochte Producten zo spoedig mogelijk te leveren. De leveringstermijn, ook deze op de offerte, Bestelling en Orderbevestiging, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Greygin t.o.v. de Gebruiker. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst tussen Greygin en de Gebruiker. Greygin kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Gebruiker of derden.

Wijzigingen in de Bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

8.3

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Bestelling zijn, gaat op de Gebruiker over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Gebruiker zijn gebracht.

8.4

Greygin behoudt zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 9. Herroepingsrecht, klachten en aansprakelijkheid


 

9.1

Ofschoon met betrekking tot de Website en de Producten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden, in het bijzonder omzettingsfouten of onvolledigheden, in de Website en/of Producten niet worden ingestaan. De Gebruiker heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Bestelling beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Greygin daarvan binnen acht (8) werkdagen per e-mail dan wel schriftelijk in kennis te stellen via het volgende e-mailadres hello@playitsafe.eu. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Gebruiker geacht de Producten in goede staat te hebben aanvaard. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen voornoemde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering door Gebruiker en uiterlijk binnen twee (2) maanden na aflevering schriftelijk aan Greygin worden gemeld.

9.2

Indien tijdig, correct en naar oordeel van Greygin terecht is geklaagd, en daarmee is aangetoond dat de Producten niet aan de Bestelling beantwoorden, heeft Greygin de keuze de betreffende Producten op kosten van Greygin tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan geheel of gedeeltelijk te restitueren. Door het voldoen aan een van deze verplichtingen zal Greygin volledig zijn gekweten.

9.3

Greygin is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch op grond van de Bestelling, voor zogenaamde indirecte schade die de Gebruiker of een derde mocht lijden ter zake van de uitvoering door Greygin van de Bestelling dan wel (het gebruik van) de Producten, hieronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, (andere) immateriële schade en schade door schending van rechten van derden.

9.4

In het geval Greygin wel aansprakelijk zal zijn, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de sommen betaald door de Gebruiker aan Greygin in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het schadegeval. De totale maximale aansprakelijkheid voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de overeenkomst is beperkt tot alle sommen betaald door de Gebruiker aan Greygin tijdens de overeenkomst.

9.5

Greygin zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel 9.3, en de vrijwaringsverplichting als bedoeld in artikel 9.7, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Greygin of het tot de directie of bedrijfsleiding behorende personeel noch indien de schade het gevolg is van een gebrek aan het Product dat Greygin kende of had behoren te kennen bij het aangaan van de Bestelling.

9.6

De Gebruiker staat er jegens Greygin voor in dat de verplichtingen uit hoofde van de Bestelling en/of deze AV, door de Eindgebruiker niet worden geschonden c.q. correct en tijdig worden nagekomen.

9.7

De Gebruiker zal Greygin vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de Producten door de Eindgebruiker en hij zal Greygin alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die Greygin lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten


 

10.1

Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de Producten komen uitsluitend toe aan Greygin, of een derde van wie Greygin met betrekking tot de Producten als hier bedoeld een licentie heeft verkregen. De Gebruiker verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.

10.2

Het is de Gebruiker niet toegestaan op de Producten aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

10.3

Indien de Gebruiker naar het oordeel van Greygin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de Producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is Greygin gerechtigd, zulks naar eigen keuze: a) een zodanig recht te verwerven dat de Eindgebruiker het gebruik van de Producten kan voortzetten, of b) naar het redelijke oordeel van Greygin gelijkwaardige Producten ter beschikking te stellen, of c) de Producten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of d) de Bestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door de Gebruiker (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de Producten tot het moment van ontbinding.

10.4

De Gebruiker zal Greygin onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen Greygin bevoegd daartegen mede namens de Gebruiker verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De Gebruiker zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal de Gebruiker Greygin zijn medewerking verlenen.

10.5

De Gebruiker zal Greygin voor alle schade (waaronder de juridische adviseurskosten) die Greygin zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien Greygin die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door de Gebruiker aan Greygin voor de uitvoering van de Bestelling zijn verstrekt.

Artikel 11. Communicatie


 

11.1

Greygin is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen de Gebruiker en Greygin, dan wel tussen Greygin en derden in verband met de relatie tussen de Gebruiker en Greygin.

11.2

De Gebruiker is gehouden alle informatie die Greygin naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Bestelling tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie.

Artikel 12. Overmacht


 

12.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Greygin ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, 1) de Gebruiker uit te nodigen de overeenkomst te heronderhandelen en/of 2) een Bestelling te vervangen door een functioneel equivalent, 3) de uitvoering van een Bestelling op te schorten, 4) de Bestelling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Gebruiker dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Greygin gehouden is tot enige schadevergoeding.

12.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Greygin onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van een partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Bestelling te voorzien was. Tot die omstandigheden worden voor Greygin ook onder andere gerekend, doch niet beperkt tot: onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de Orderbevestiging en de levering van de Bestellingen; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; terreur(dreiging); ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

Artikel 13. Verzuim en ontbinding


 

13.1

Indien de Gebruiker niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Bestelling en/of de AV mocht voortvloeien, dan wel indien er naar het oordeel van Greygin sprake is van onoordeelkundig gebruik of misbruik van de Producten, is de Gebruiker in verzuim en is Greygin zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van alle Bestellingen op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) alle Bestellingen geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zulks zonder dat Greygin tot enige schadevergoeding is gehouden.

13.2

Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van de vennootschap van de Gebruiker, is Greygin bevoegd alle Bestellingen met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk buiten rechte te ontbinden, tenzij de Gebruiker zich tegenover Greygin op haar schriftelijk verzoek binnen redelijke termijn bereid verklaart alle Bestellingen gestand te doen. In dat laatste geval is Greygin gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van alle Bestellingen op te schorten totdat nakoming door de Gebruiker voldoende zeker is gesteld.

13.3

Bij ontbinding van de overeenkomst wordt aan de Gebruiker geen toegang meer verleend tot het niet-openbare deel van de Website.

13.4

De ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen die naar hun aard doorlopen. Hieronder vallen onder meer verplichtingen met betrekking tot eigendom, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Artikel 14. Beheer en onderhoud Website


 

14.1

Greygin kan (het niet-openbare deel van) de Website tijdelijk buiten gebruik (laten) stellen wanneer dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging of in verband met onderhoud. Greygin streeft ernaar, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de Gebruiker op de hoogte te stellen van de tijdstippen en de duur van de opschorting, uitsluitend voor zover de opschorting aanmerkelijke consequenties heeft voor de Gebruiker. Greygin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen die deze (tijdelijke) buitengebruikstelling voor de Gebruiker met zich zou kunnen brengen.

14.2

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de normale werking van de Website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Het is de Gebruiker evenmin toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie die de Website bevat, noch de toegang tot (het niet-openbare deel van) de Website te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Artikel 15. Diversen


 

15.1

Greygin is bevoegd om bij uitvoering van een Bestelling gebruik te maken van derden. Greygin is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

15.2

De Gebruiker is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit een Bestelling aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Greygin.

15.3

Indien sprake is van het verwerken van persoonsgegevens zullen de partijen de ter zake op hen van toepassing zijnde verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht nemen. Voor meer informatie dient u de Privacy Verklaring te raadplegen.

Artikel 16. Rechtskeuze en forumkeuze


 

Op deze AV en alle daarmee samenhangende Bestellingen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement Kortrijk, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

TOP