PRIVACY POLICY – PLAY IT SAFE

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23/12/2019: * Maatschappelijke zetel verplaatst naar Nelson Mandelaplein 2 * Rechtsvorm naar BV

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in Greygin BV met maatschappelijke zetel te Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk onder het nummer 0671.574.550 (hierna genoemd “Greygin”, “wij”, “ons”). Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 

In deze verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website en ons game-gebaseerd leerplatform gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Volgens de wettelijke definitie zijn persoonsgegevens elke informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden of identificeerbaar is (“Persoonsgegevens”). Het is voldoende om als Persoonsgegevens beschouwd te worden indien de gegevens ons toelaten een directe of indirecte link te leggen tussen één of meer gegevens enerzijds, en een natuurlijk persoon anderzijds.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op (i) onze website www.playitsafe.eu (hierna genoemd de “Website”), (ii) het game-gebaseerd leerplatform Play it Safe (hierna genoemd “Play it Safe”), (iii) portal.playitsafe.eu (hierna het “Portaal”), (iv) de diensten van Greygin alsook (v) op het delen/sharen van onze media posts.  (Punten (i), (ii) en (iii) worden hierna gezamenlijk de “Diensten” genoemd).

Greygin wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Wij willen benadrukken dat wij te allen tijde trachten te handelen (i) tot en met 24 mei 2018, in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en (ii) vanaf 25 mei 2018, in overeenstemming met de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Wij wensen tevens te benadrukken dat wij ons bewust zijn van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee bedrijven en werknemers mogelijkerwijze worden geconfronteerd bij het hedendaagse internetgebruik. Wij stellen dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke internetomgeving te creëren met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van het Portaal en het nodige respect bij de verwerking van de gegevens van gebruikers.

Het bezoeken van de Website, het gebruik van een of meerdere Diensten, alsook het delen/sharen van onze media posts impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring  met onze Privacy Verklaring.

Indien kinderen jonger dan 16 jaar, gebruik maken van onze Diensten, dan dient de persoon belast met de ouderlijke verantwoordelijkheid de uitdrukkelijke toestemming te verlenen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens


 

Verzamelde Persoonsgegevens:

Portaal + Play it Safe

 • Gebruiker
  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Functie;
  • Departement;
  • Taal;
  • Geslacht;
  • Opleidingsniveau; en
  • Nationaliteit.

 

 • Kinderen
  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • Geboortedatum; en
  • School + klas.

Website

 • Voornaam;
 • Achernaam;
 • E-mailadres;
 • Organisatie; en
 • Telefoonnummer.

Het is mogelijk het Portaal te bezoeken zonder dat u gegevens meedeelt en ook zonder dat u zich registreert voor het Portaal. Op die manier kan u echter niet inloggen.

Wij vragen in principe geen gevoelige informatie (zoals bv. gegevens over ras, medische gegevens, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad of seksuele geaardheid). Indien nodig, zullen we uitdrukkelijke toestemming vragen om deze Persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.

Wijze van verzameling Persoonsgegevens:

 • Via het contactformulier op de Website;
 • Via het registratieformulier op het Portaal;
 • Via het online formulier op Play it Safe;
 • Via het speelgedrag in Play it Safe; en
 • Via enquêtes.

Gebruik Persoonsgegevens:

Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Direct marketing (o.a. verzenden nieuwsbrieven, mailings);
 • Verwerking van vragen;
 • Uitvoering van onze dienstverlening;
 • Afhandeling van de door u gevraagde informatie;
 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
 • Samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • Beveiliging en verbetering van onze Diensten;
 • Beantwoording verzoeken;
 • Bezoekersadministratie;
 • Verbetering van de inhoud en de kwaliteit van het Portaal en Play it Safe; en
 • Opvolging van de prestaties van de gebruikers met het oog op het verschaffen van inzichten en statistieken aan de werkgever.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring tenzij we hiervoor uw toestemming hebben verkregen.

Openbaarmaking Persoonsgegevens aan derden:

Wij maken uw Persoonsgegevens niet bekend aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een Dienst aan u te leveren. Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden, is deze derde partij verplicht om uw Persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens bekend maken aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten, en aan uw werkgever of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

 

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer wij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw Persoonsgegevens.

Opslag Persoonsgegevens:

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw Persoonsgegevens in principe voor een periode van tien jaar of voor de duur van de overeenkomst. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik Persoonsgegevens’.

 

Wij verbinden er ons echter toe, wanneer een bewaartermijn van tien jaar niet vereist is, om een kortere bewaartermijn toe te passen.

Uw privacy rechten:

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met privacy@playitsafe.eu of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan ons te bezorgen via email of ter post:

Uw recht op informatie

Indien u vragen of suggesties hebt omtrent de verwerking van uw Persoonsgegevens, en u kan uw identiteit bewijzen, dan heeft u het recht om ons om informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Wij zullen u dan toegang verschaffen tot de Persoonsgegevens die wij van u verwerken en de bron van deze Persoonsgegevens.

Uw recht van verbetering of verwijdering

U heef het recht uw Persoonsgegevens te laten verbeteren, verwijderen of onjuistheden aan te passen, indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of op een onrechtmatige manier verwerkt worden. U heeft het recht om de verwijdering te verzoeken van onjuiste gegevens of gegevens die niet terzake dienend zijn.

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen zonder onredelijke vertraging, tenzij dat het Persoonsgegevens betreffen die op basis van een wettelijke bepaling dienen bijgehouden te worden. De verwijdering is hoofdzakelijk gerelateerd aan zichtbaarheid, waardoor het mogelijk is dat de verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk nog bewaard blijven. Echter zullen wij alle redelijke maatregelen nemen om al uw Persoonsgegevens zoveel en zo volledig mogelijk te verwijderen.

Uw recht op overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd format.

Uw recht van verzet of beperking van de verwerking

U kan ten alle tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze Diensten, opleidingen en/of evenementen meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ons.

Beveiliging Persoonsgegevens:

Wij verbinden er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw Persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw Persoonsgegevens.

Wij zullen alle Persoonsgegevens, dewelke wij hebben verzameld, bewaren op een beveiligde server in de Europese Unie.

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat wij geen absolute veiligheid garanderen.

U erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die u zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan ons, noch dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Grensoverschrijdende verwerking Persoonsgegevens:

Alle Persoonsgegevens, dewelke wij hebben verzameld, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België of een andere EU-lidstaat.

Er is dus geen sprake van grensoverschrijdende doorgifte of verwerking van uw Persoonsgegevens.

Update Privacy Verklaring:

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de Diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan één van onze Diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website, het Portaal en/of Play it Safe. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Gebruik van cookies:

Onze Diensten maken gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u één van onze Diensten raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan één van onze Diensten (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door onze servers of door één van onze partners waarmee onze Diensten samenwerken. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en onze Diensten over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze Diensten. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van onze Diensten die u heeft aangeklikt.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u steeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kan u de help-functie van uw browser raadplegen.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u onze Diensten gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Onze Diensten gebruiken volgende cookies: 

 • jwtToken
 • loggedInUser

Websites van derde partijen:

Onze Diensten kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat Greygin niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.

Contacteer ons:

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Greygin
Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk
+32 (0)56 59 12 88
privacy@playitsafe.eu
BE0671.574.550

TOP